EXIAS MEDICAL GmbH

Kratkystrasse 2
8020 Graz
Austria

Tel: +43 316 922953
office@exias-medical.com
www.exias-medical.com/de/

Products by EXIAS MEDICAL GmbH

Exias Medical – e|1 Analyzer

Blood Gases, Electrolyte, Oximetry

Exias Medical – e|1 Analyzer

EXIAS MEDICAL GmbH